Välkommen till Gustafslunds Handelsträdgård

Miljö

IP-Sigill

I våra anläggningar odlar vi med en så miljövänlig produktionsteknik som möjligt. Vi är anslutna till IP-Sigill sedan många år tillbaka och har IP nummer 0490022. IP Sigill är ett kvalitets-och miljöledningssystem där IP står för Integrerad Produktion.

För att få mer information om IP Sigill och dess regelverk hänvisar vi till deras hemsida. Läs mer här.

Som odlare arbetar vi med att förebygga uppkomst av problem och dokumenterar energiförbrukning, elförbrukning och gödselanvändning med mera. Att vara med i IP-Sigill-Systemet innebär trovärdighet gentemot konsument eftersom vi har vissa regler och krav att leva upp till som oftast ligger högre än de svenska lagkraven och odlingen kontrolleras av en extern kontrollant.

IP-Sigill-Systemet fungerar som ett ledningssystem och kan jämföras med ISO-systemet.

Närodlade blommor med bra kvalitet

En långsiktigt hållbar trädgårdsodling kräver att vi påverkar miljön runt omkring oss i så liten omfattning som möjligt, till exempel genom att vi använder oss av förnyelsebar energi till våra växthus från Eskilstuna Energi och Miljös fjärrvärmeanläggning.

I vår anläggning i Köping har vi en egen flispanneanläggning som värmer upp växthusen.

Vi använder oss även av recirkulering av vatten i båda våra anläggningar för att undvika näringsläckage till vattendrag.

Våra blommor är närodlade och vi värnar om en bra kvalitet. Vi önskar att alla konsumenter blir medvetna om att även de gör ett bra val för miljön när de väljer våra produkter istället för importerade blommor som färdats lång väg och på så sätt påverkar miljön mer än de svenskodlade.